Posted on

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐รyว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด

๒. จำนวนตำแหน่งที่ว่างครั้งแรก จำนวน ๔๘ อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน ๔๘ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพุทธศาสนา ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเบื้องต้นพร้อมทั้ง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดทำคู่มอ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนา การสอนการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา

(๓) จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางศาสนาของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

(๔) สำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

(๕) พิจารณาคำฃออนุญาตจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยเผยแพร่ด้านศาสนา และคำขอ อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม

(๖) พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามพระบรมราชโองการ อุดหนุนกิจกรรม ซ่อมแซมศาสนสถาน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ อุดหนุนการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด (๗) ‘ฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา รับสนองงานฝึกอบรมพระสังฆาธิการ (๘) จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้เผยแพร่ศาสนาซาวต่างประเทศ และหนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม

(๙) ปฏิบัติงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ งานด้านการประชุมมหาเถรสมาคม (๑๐) ดำเนินการด้านศาสบสงเคราะห์

(๑๑) รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลประวัติพระสังฆาธิการเพื่อดำเนินการจัดสรรนิตยภัต (๑๒) ตรวจสอบข้อมูลและร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนความประพฤติผิด พระวินัยของพระสงฆ์

๒) ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓) ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้

(๒) ขี้แจงและให้รายละเอืยดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ด้านการบริการ

(๑) รับสนองงานร่วมกับสำนักพระราชวังตามหมายรับสั่ง (๒) ให้คำปรึกษา ตอบป้ญหา และขี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านศาสนา (๓) รับสนองงานแม่กองธรรม และแม่กองบาลีสนามหลวง เกี่ยวกับการสอบธรรม­บาล

(๔) ให้คำปรึกษา ตอบป้ญหา และขี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษาของ คณะสงฆ์ การพัฒนาวัด และป้ญหาการปกครองคณะสงฆ์

(๔) ให้คำปรึกษา ตอบป้ญหา และขี้แจงเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพัฒนาศาสนสถาน

(๖) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ส่วนราชการ องค์กร สมาคม มูลนิธิทางศาสนาตาม ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มืลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตากว่าสิบแปดปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธน)

ช. ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ้นเพืเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซี่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการไต้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ ต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข้อ (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแช่งชันไต้ แต่จะมีสิทธิไต้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่สอบแช่งชันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้ เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕:๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ได้รับปริญญาตรี หรีอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาชาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

๕. การรับสมัคร

๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบฯ ได้ที่เว็บไซต์

www.onab.go.th หัวข้อ“แบบใบสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” หรือขอรับใบสมัครและต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากนํ้า อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันราชการและเวลา ภาคเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๒๖-๗ ๕.๒ ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท ๕.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

(๒) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร (หรือ ประกาศนียบัตร) ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรชองสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในกรณีที่ไม่สามารถ นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบไดให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่นใบสำคัญการสมรสสำเนาใบเปลี่ยนขื่อ-นามสถุล (ในกรณี ซื่อ-นามสถุล ในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน เป็นต้น) จำนวน ๑ ฉบับ

-๕-

(๕) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ของ ก.พ.) ที่สูงกว่าระดับคุณวุฒิที่สมัครสอบให้แนบสำเนาปริญญาบัตร ในระดับคุณวุฒินั้นเพิ่มอีก ๑ ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงซื่อ วันที่ที่มาสมัคร

๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๖.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซื่งผู้สมัครสอบ นำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนด่าธรรมเนียมในการ รับสมัครสอบ

๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.onab.go.th หัวข้อ“การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้

๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปึจจุบัน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๒) ความเทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการ พระพุทธศาสนา

๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจาก การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาสมในด้านต่างๆ เซ่น ความรู้ที่อาจ ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท1วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง

ลิ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสอบ

Posted on

สมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 48 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัคร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร : ลิ้งเอกสาร
เว็บไซต์ : http://www.onab.go.th

รายละเอียดหนังสือเล่มนี้มีดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
 • แนวข้อสอบ พรบ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ.2553
 • กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557
 • แนวข้อสอบกฏ กระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2557
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2555
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.2552
 • ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. 2546
 • สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 • หลักวิชาการที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

สนใจ หนังสือแนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Posted on

สมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. 2561

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
7. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา
8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 16 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 16 กรกฏาคม 2561  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาทและค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทรสารหมายเลข 0-2281-6265 โทรศัพท์หมายเลข 0-2281-3501
หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รวมหนังสือเตรียมสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

Posted on

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัครตั้งแต่ (25 มิถุนายน 2561- 3 กรกฎาคม 2561)

รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในองค์กร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และ กระทรวงการคลัง
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คลิกสั่งซื้อ หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Posted on

รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 10,840 – 11,930 หรือ 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :

  • ปวท.
  • ปวส.
  • อนุปริญญา
   รายละเอียดวุฒิ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า หรือ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม (ด้านพืช) ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลิ้งประกาศรับสมัคร ลิ้ง
สมัครที่เว็บไซต์
http://www.doa.go.th และ https://doa.thaijobjob.com

สำหรับท่านที่สนใจ หนังสือแนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย
– ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
– ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม ด้านพืช ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
– พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
– พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๑
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๑
– พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
– พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
– พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๕๑
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๕๑
– พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

คลิกสั่งซื้อ หนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

Posted on

เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 อัตรา

ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 อัตรา

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 11 จังหวัด จังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ ขอนแก่น ตราด นครปฐม นครพนม บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน สกลนคร สุรินทร์
2) ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
3) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน กองแผนงาน
4) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ทุกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ วันที่ 19 เมษายน 2561

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561–19 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สั่งซื้อหนังสือตำแหน่งนี้: แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

 

Posted on

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 80 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,500–12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน — 1 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หัวข้อ รัสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้านราชการพลเรือนสมัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://dla.job.thai.com หัวข้อ หัวข้อ รัสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้านราชการพลเรือนสมัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน

รายละเอียดประกาศสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านประกาศสอบ: ไฟล์
สมัครสอบได้ที่ : http://dla.job.thai.com/

สั่งซื้อเล่มนี้: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น